Đăng ngày 7 Tháng 5 2016 lúc 01:56 | Cập nhật lúc: 7 Tháng 5 2016 lúc 01:56

Chúng ta là những người bạn. Bạn cười, Tôi cười. Bạn khóc, Tôi khóc. Bạn nhảy xuống cầu, Tôi tìm chiếc thuyền và cứu bạn khỏi chết đuối.

bạn bècâu nói vui