Nếu Pep và Mou sinh thời tam quốc

flytostar flytostar
12 Tháng 9 2016 lúc 19:11

2281 Lượt xem

Đăng ngày 12 Tháng 9 2016 lúc 19:11 | Cập nhật lúc: 12 Tháng 9 2016 lúc 20:15

Nếu Peo, Mou sinh ra thời tam quốc thì Pep là Khổng Minh còn Mou chắc chắn là Chu Du. Vì mưu của Du bao giờ cũng thua mẹo của Lượng.

ảnh chế bóng đá
Ảnh liên quan